Gelişmiş Arama Anasayfa  |  Künye  |  Linkler  |  İletişim  |  ENGLISH
Hakkımızda
Yazarlarımız
Sayılar
Editörden
Editörler Kurulu
Danışma Kurulu
Yayın ve Yazım İlkeleri
Derginin Tarandığı İndeksler
Abonelik / Dergi Talebi
Temsilciler

Yıl: 17, Sayı: 2, 2017

ISSN: 1303-0671

Yayın ve Yazım İlkeleri

GENEL İLKELER

• Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık (Yaz ve Kış) aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Şu ana kadar sekiz özel sayı çıkaran dergi, gerektiğinde yeni konulu sayılar çıkarılabilmektedir.
• Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nin tüm dillerdeki kısaltması olarak “Marife” verilmelidir.
• Marife, dini araştırmalar alanında, Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların özgün makale ve çeviri makaleleri yanı sıra araştırma notları ile kitap, sempozyum ve konferans içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.
• Gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
• Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
• Yazısı Marife Dergisi’nde yayımlanan yazar(lar), telif hakkının Marife Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
• Yazarlar, gönderecekleri Word belgesinde ad, soyad, kurum ilişkisi, cep telefonu ve e-posta adreslerini bildirip yazıların takibini editor@marife.org ya da editormarife@gmail.com adresinden yapabilirler.
• Makale ve çeviri makaleleri yayımlanan araştırmacılara derginin ilgili sayısı ile bu araştırmacılara ve diğerlerine ayrıca 20 adet ayrı basım takdim edilir.

YAYIN İLKELERI
• Marife’de yayımlanması istenen araştırmalar bilimsel, özgün ve alana katkı yapma özelliklerine sahip olmalıdır. Gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.
• Marife’ye gönderilen araştırmalar, editörler tarafından genel olarak şekil ve içerik yönünden incelenerek dergide yayınlanmaya değer olup olmadığına karar verilmekte ve uygun araştırmalar daha sonra konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla editörler kuruluna bildirir.
• Bir araştırmanın yayımlanıp yayımlanmaması, hakemlerin belirttikleri “Yayımlanabilir”, “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” ve “Yayımlanamaz” seçenekleriyle sunulan görüşlerle karara bağlanır.
• Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu olması gerekir.
• İki hakem tarafından “yayımlanamaz” görüşü bildirilen yazılar yayımlanmaz.
• Bir olumlu bir olumsuz rapor durumunda üçüncü hakeme başvurulur.
• “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” seçenekli durumlarda araştırma müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.
• Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur.

YAZIM İLKELERİ
• Yazılar, Microsoft Word’de yazılmış olarak e-posta ile (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte, resim, şema ve tablolar dâhil) editöre gönderilmelidir.
• Gövde metinleri, (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) en fazla yirmi beş (25) sayfa, Microsoft Office Word (2007-2010) programında Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş yazılmalı ve docx olarak kaydedilmiş olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 2,5, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 2,5 cm ayarlanmalıdır.
• Dipnotlar, 10 punto Times New Roman, 1 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş olmalıdır.
• Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
• Makalelerin 150 kelimelik Türkçe özü ve bu özün (abstract) İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir.
• Beş (5) kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.
• Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığın sağ üst kenarına eklenecek bir simge vasıtasıyla dipnotlar alanında belirtilmelidir.
• Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
• İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında birliktelik kontrolü yapılmalıdır.
• Metin içinde vefat tarihi verilecekse (ö. 425/1033) şeklinde olmalıdır.
• Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.
• Özler, derginin www.marife.org sitesi aracılığıyla uluslararası bilim dünyasına sunulmaktadır.

ATIF SİSTEMİ
• Marife’de atıf sistemi olarak CMS (Chicago of Manual Style) yöntemi kullanılmaktadır.
• a.g.e., a.g.m., a.yer. gibi kısaltmaları kullanılmamalıdır.
• Aynı dipnottaki atıfların arası virgül ile ayrılarak virgül, öncesine birleştirilip sonrasında boşluk bırakılmalıdır. Kaynaklar arası noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
• Kaynakça, metnin sonunda yazarların soyadına veya meşhur adına göre alfabetik olarak yazılmalıdır.
• Kaynakçada, Arap isimleri çok uzatılmamalı ve yazar önündeki “el” takıları yazılmamalıdır.
• Kaynakçada, varsa iki, üç veya daha çok yazar, açık olarak zikredilmelidir.
• Kaynakçada, müelliflerin vefat tarihi verilmemelidir.
• Kaynakçada bir yazarın birden fazla yayını olması halinde yayım tarihine göre sıralanmalı ve alt alta “------,”şeklinde (altı tane orta tire ile) yazar ismi verilmeden sıralanmalıdır.
• Basılmış sempozyum bildirilerinin, ansiklopedi maddelerinin ve kitap bölümlerinin yayınlandıkları eser içerisinde yer aldıkları sayfa aralıkları, (varsa) cilt numaraları kaynakçada verilmelidir.

1. Kitap
İlk geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı/meşhur adı ve adı, eserin tam ismi (italik), (varsa) tercüme edenin, tahkik edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, (varsa) yayınevi, baskı sayısı, basım yeri, basım yılı, (varsa) Roma rakamla cilt sayısı ve sayfa numarası. Eserde olanlar bu sıraya göre yazılır.
Eserin yayınevi, baskı sayısı (varsa), basım yeri ve yılı biliniyorsa yazılmalıdır. Basım yeri yoksa “yy.” basım tarihi yoksa ty. kısaltması kullanılmalıdır.
Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri birlikte verilir. (Kahire 1934-1962).
İkinci geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı, anlamlı kısaltılmış eser adı (italik), (varsa) Roma rakamla cilt sayısı ve sayfa numarası veya aralığı.
Kaynakçada: Bibliyografik künyeler, ilk geçtiği yerdeki gibi tam olarak verilmeli. Varsa iki, üç veya daha çok yazar, açık olarak zikredilmeli. Ancak cilt sayısı ve sayfa numarası yazılmamalı.
Tek Yazarlı:
* Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1957, II, 28-29.
- Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, II, 28-29.
* Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. II. bs. Ankara 2000, s. 102.
- Görmez, Metodoloji Sorunu, ss. 24-33.
* Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, sad. Ali Arslan, Arslan Yay. İstanbul 1980, I, 34.
- Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ, I, 34.
* Ankaravî, İsmail, Minhâcu’l-fukarâ -Fakirlerin Yolu-, haz. Saadettin Ekici, III. bs. İnsan Yay. İstanbul 2011, s. 405.
- Ankaravî, Minhâcu’l-fukarâ, s. 405.
İki Yazarlı:
* Ali, Kecia-Leaman, Oliver, Islam: The Key Concepts, Routledge, London/New York 2008, s. 155-58.
- Ali,-Leaman, Islam: The Key Concepts, s. 155-58.
Üç veya Daha Çok Yazarlı:
* Topaloğlu, Bekir vd. İslam’da İnanç Esasları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. İstanbul 1998, s. 25.
- Topaloğlu vd. İslam’da İnanç Esasları, s. 25.
Arapça Eserler:
• Arapça eser adlarının ilk harfi büyük, diğerleri küçük yazılır. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. Varsa eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır, araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. Yazar önündeki “el” takıları yazılmaz (Bağdadî, el-Fark beyne'l-fırak).
* Tahâvî, Ebû Ca’fer, Şerhu müşkili’l-âsâr, thk. Şuayb Arnavut, Müessesetü’r-Risâle, I. bs. Beyrut 1994, X, 234.
- Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, X, 234.
* Zehebî, Muhammed, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, Mektebtü Vehbe, Kahire ty. II, 265.
- Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, II, 265.
* Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn, el-İrşâd ilâ kavâtı’ıl-edille fi usûli’l-i‘tikâd, thk. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Mektebetü’l-Hancî, Kahire 1369/1950, s. 181.
- Cüveynî, el-İrşâd, s. 181.
* Râzî, Fahruddin, Mefâtîhu’l-gayb: et-Tefsîru’l-kebîr, thk. M. Muhyiddin Abdülhamid Kahire 1934-1962), I, 45.
- Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, II, 35.
Çeviri:
* İzutsu, Toshihiko, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, çev. Selâhattin Ayaz, Pınar Yay. İstanbul ty., s. 125.
- İzutsu, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, s. 125.

2. Makale
İlk geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı/meşhur adı ve adı, makalenin tam ismi (tırnak içinde ve düz metin), derginin kısaltılmış adı (italik), (varsa) çeviren, (varsa) basım yeri, (varsa) cilt sayısı, (varsa) sayı numarası, (varsa) basım yılı, sayfa numarası veya aralığı. Makale hakkında olanlar bu sıraya göre yazılır.
İkinci geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı, makalenin anlamlı kısaltılmış adı (tırnak içinde ve düz metin), sayfa numarası veya aralığı.
Kaynakçada: Bibliyografik künyeler, ilk geçtiği yerdeki gibi tam olarak yazılmalı. Varsa iki yazar açık, üç veya daha çok yazar varsa ilk yazar yazılıp diğerleri “vd.” olarak zikredilmeli. Dergilerin tam ismi ve kısaltması italik yazılmalı. Sayfa aralığı verilmeli.
* Karapınar, Fikret, “Hadis Şerhlerinde Kullanılan Yorumlama Biçimleri ‘…Oruç bana aittir…’ Hadisi Örneği”, Marife, 9/1 (2009): 57-60.
- Karapınar, “Hadis Şerhlerinde Kullanılan Yorumlama Biçimleri”, s. 89.
* Okumuşlar, Muhiddin, “Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye”, SÜİFD, 21 (2006): 239.
- Okumuşlar, “Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye”, ss. 239-245.
* Öztürk, Mustafa, “Tefsirde Zahir-Bâtın Düalizmi ya da Tasavvufi Aşırı Yorum”, İslâmiyât, Ankara, 2/3 (1999): 34-45.
- Öztürk, “Tefsirde Zahir-Bâtın Düalizmi”, s. 48.
* Ünal, İsmail Hakkı, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Anlamak”, İAD, Ankara, 10/1-2-3 (1997): 42-50.
- Ünal, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i Anlamak”, s. 49.
* Yıldırım, Ahmet, “Hadisleri Anlamada İşârî Yorum”, SDÜİFD, Isparta, 13 (2004): 13-36.
- Yıldırım, “Hadisleri Anlamada İşârî Yorum”, ss. 16-18.
* Ebû Gudde, Abdu’l-Fettâh, “Halku’l-Kur’ân Meselesi, Raviler, Muhaddisler, Cerh ve Ta’dil Kitaplarına Tesiri”, çev. Mücteba Uğur, AÜİFD, Ankara, 20 (1975): 307-321.
- Ebû Gudde, ‘‘Halku’l-Kur’ân Meselesi, Raviler, Muhaddisler, Cerh ve Ta’dil Kitaplarına Tesiri’’, s. 307.

3. Ansiklopedi Maddesi
* Kandemir, M. Yaşar vd. “Ahmed b. Hanbel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989, II, 78. (Maddenin iki yazarı açıkça yazılır, üç veya daha çok yazar varsa ilk yazar yazılıp diğerleri vd. olarak zikredilir. Ancak kaynakçada açık olarak yazılmalı).
- Kandemir vd. “Ahmed b. Hanbel”, DİA, II, 79.
* Schacht, Josef, “Murted”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay. İstanbul 1998, II, 66.
- Schacht, “Murted”, İA, II, 67.

4. Kitap Bölümü, Basılmış Bildiri Kitabı
* Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt vd. Cambridge University Press, Cambridge 1970, II, 632–56.
- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, II, 635.
* Karluk, Sadık Rıdvan, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ed. Oğuz Kaymakçı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005, ss. 263-287.
- Karluk, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, s. 277.
* Ağırman, Cemal, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, 20-30 Mayıs 2004 Bursa, Kur’ân Araştırmaları Vakfı Kurav Yay. Bursa 2005, ss. 117-137.
- Ağırman, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, s. 124.

5. Tez
İlk geçtiği yer ve kaynakçada: Tez yazarının adı ve soyadı, tez adı (italic), yüksek lisans veya doktora tezi olarak kabul yılı, enstitü adı, sayfa.
Dadan, Ali, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler -Câhiliye Döneminden Emevîler’in Sonuna Kadar-, Basılmamış Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2013, s. 67. (kaynakçada sayfa numarası yazılmaz)
İkinci geçtiği yerde: Dadan, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler, s. 67.

6. Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes
a. Ayet:
* Bakara 2/22. (ilk rakam sure numarasını, ikinci rakam ise ayet numarasını gösterir).
b. Kitab-ı Mukaddes:
* Tekvin 34:21; Matta 7:6.

7. Hadis-i Şerif
Kütüb-i Sitte, Concordance sistemine göre verilmelidir.
a. Bölüm (kitap) adından sonra bâb numarası verilenler:
Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Nesâî, Dârimî
* Buhârî, İman 21 (112); Tirmizî, Salât 2 (321). Parantez içindeki rakamlar hadis numarası olup tercihe bağlıdır.
b. Bölüm (kitap) adından sonra hadis numarası verilenler:
Müslim ve Mâlik
* Müslim, Zekât 21 (245) bu son rakam baştan sona kitabın tamamının sıralı hadis numarası olup tercihe bağlıdır.
c. Bunların dışındaki hadis kitaplarında cilt ve sayfa numarası verilmelidir:
* Abdürrezzak, Musannef, II, 214 (2345); Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 567 (3467). Parantez içindeki rakamlar baştan sona kitabın hadis numarası olup tercihe bağlıdır.

8. Online Kaynak
İlk geçtiği yer ve kaynakçada: Yazar soyadı, adı, adres çubuğunda yer alan ibare olduğu gibi yazılmalı ayrıca sonuna erişim tarihi eklenmedir. Adresteki köprü kaldırılmalıdır.
* Varol, Mehmet Bahaüddin, “Dijital Ortamda Siyer Anlatım ve Öğretimi”, http://www.sonpeygamber.info/dijital-ortamda-siyer-anlatim-ve-ogretimi-tespitler-problemler-teklifler, (et. 08.07.2015).
* Eşitgin, Dinçer, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal”, Millî Eğitim Dergisi, S. 162, Ankara 2004, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/esitgin.htm, (et. 29.08.2015).
* Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Çukurova Üniversitesi, http://turkoloji.cu.edu.tr, (et. 29.08.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)
* Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, http://www.mkutup.gov.tr, (et. 29.08.2015).
* Horata, Osman, Prof. Dr. Osman Horata, http://www.turkoloji.hacettepe.edu.tr/osman.shtml, (et. 14.04.2005).

9. Yazma Eserler
* Gülâbâdî, Ebû Bekir, Maâni’l-Ahbâr, Topkapı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmed Böl. nu: 538.
- Gülâbâdî, Maâni’l-Ahbâr, III. Ahmed Böl. nu: 538, vr. 30/a.

10. Yazarı Olmayan Eserler
Yazarı belirtilmeyen kitap, ansiklopedi vb. eserlerde, eserin ismi ile diğer bilgiler yazılır.
* Türkçe Sözlük I, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 1988, s. 234.
* İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 2000, s. 304.

Kısaltmalar Dizini
ABD Ana bilim dalı
Arş. Gör. Araştırma Görevlisi
BD Bilim dalı
Bk/bk. Bakınız
Böl. Bölüm
b. Bin, ibn
bs. Baskı, basım
C. Cilt
çev. Çeviren
DİA Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
Doç. Dr. Doçent Doktor
dn. Dipnot
d. Doğum tarihi
Dr. Doktor
drl. Derleyen
ed. Editör
EI2 Encyclopaedia of Islam Second Edition
et. Erişim Tarihi
Fak. Fakülte
H. Hicri
haz. Hazırlayan
hz. Hazreti
İA İslam Ansiklopedisi
Krş/krş. Karşılaştırınız
M. Miladi
MÖ. Milattan önce
MS. Milattan sonra
nşr. Neşir
Nu. Numara
ö. Ölüm tarihi
Öğr. Gör. Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Profesör Doktor
(r.a) Radıyallahu anh
s. Sayfa
S. Sayı
(s.a) Sallallahu aleyhi ve sellem
sad. Sadeleştiren
ss. Sayfa aralığı
thk. Tahkik eden
ty. Basım tarihi yok
Ü. Üniversite
vb. Ve başkası, ve başkaları, ve benzer(ler)i
vd. Ve devamı, ve diğerleri
vs. Vesaire
vr. Varak
Yay. Yayını, yayınları, yayıncılık
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı Doçent Doktor
yy. Basım yeri yok
Burada yer almayan kısaltmalar için TDK Kısaltmalar Dizini esas alınmalıdır.

GENERAL PRINCIPLES
•Marife Turkish Journal of Religious Studies, is a refereed periodical in the field of Religious Studies. It is published two times a year, in June and December (Summer and Winter). Until now, eight special issues have been published and new special issues are published when necessary.
• The abbreviation of Marife Turkish Journal of Religious Studies should be referred as “Marife” in all languages.
•Marife, contains a mixture of academic articles, translated articles as well as research notes, book reviews and conference summaries in the field of Religious Studies from contributors within and outside Turkey. Marife welcomes all types of researches related to these fields. Articles concerning other areas may also be published upon the decision of the editorial board.
•All submitted works are published by the approval of editorial board.
•All responsibilities of published manuscripts (academic, legal and use of language) belong to the authors.
•The primary language of the journal is Turkish and English, yet articles submitted in other languages may also be published if approved by the editorial board. Unpublished manuscripts may not be returned.
•Authors can follow the publication of their submitted manuscripts through editor@marife.org or editormarife@gmail.com by providing name, surname, information about his-her instition, phone number and e-mail adress.
•Contributors will receive a copy of the relevant issue and 20 complimentary offprints of their articles.

PUBLISHING PRINCIPLES
•Articles submitted for the consideration of publication in Marife must be scientific and original and written according to the commonly-accepted academic standards. They should also contribute to the area concerned. Articles published elsewhere in any form, partial or whole, will receive no consideration at all. If a paper is submitted to a conference but not published, the conference name, place and date has to be stated as a footnote.
•Articles submitted for the consideration of publication are subject to review of the editorial board in terms of technical and academic criteria. Following the decision of the editorial board, the articles are then sent to two referees known for their academic reputation in the respective area. The referees send their reports to the editorial board via the Article Evaluation Form.
•Upon their decision, the article will either be published in the journal or sent to the author for modification/correction or rejected.
•The article can only be published if the two referees agree in their decision on its publication.
•If the two referees disapprove the article, it cannot be published.
•If one referee approves and the other disapproves, the editorial board may send it to a third referee for the final decision.
•If the referee(s) requested corrections before publication, the article is sent to the author for correction, the corrected manuscript is published upon the decision of editorial board.
•If the referee wants to see the corrected article again, it is sent back to him.

WRITING PRINCIPLES
• Manuscripts must be submitted to the editor via e-mail (translations with their original texts, pictures, drawings and tables) containing the text in Microsoft Word.
• The article (including appendix of pictures, drawings, maps etc.) should not be longer than twenty five (25) pages (Times New Roman 12, interspaces 1,5, margins 2,5).
• Turkish abstracts for English and non-Turkish articles, English abstracts for Turkish articles, should be submitted English in 150 words. Turkish and English keywords (five pieces) also should be submitted.
• Footnotes, should Times New Roman 10, interspaces 1, justified and spelled.
• The title of the articles should be given in Turkish and English.
• Around 150-words abstract of the articles and English translation of the abstract should be submitted for the Turkish articles. Turkish and English abstracts should be submitted for foreign language articles.
• There should be Keywords consisting of five both in Turkish and English.
• Original title of a translated article and its bibliographic information should be stated with a footnote attached to the main title.
• Editor has got the right to do minor changes in terms of spelling etc. Spelling book of the Turkish Language Council should be the main reference for spelling and punctuation unless there are special situations of the article.
• Author should be consistent in using diacritical letters and words with transcripts.
• If the dates of death are to be included, they should be as follows: (d. 425/1033)
• Each article should include a “bibliography” at the end.
• Abstracts of articles are also published in the web site of the journal: www.marife.org accessible by the international academic community.
FOOTNOTE WRITING PRINCIPLES
• CMS (Chicago of Manual Style) should be used as the reference system in the articles.
• There shouldn’t be abbreviations such as idem, ibid etc.
• References to the same footnote should be separated with commas, there should be a space after the commas. There should be a semi-colon between the references.
• The bibliography should be written at the end of the text, listed in the order of the surnames of authors.
• Arabic names of the authors in the bibliography should not be too long and the prefix “al” before the names of the authors should not be written.
• If there are more than one authors, all of them should be included without abbreviation.
• Dates of death of the authors should not be included in the bibliography.
• If there are more than one works of an author, they should be ordered according to the publication date. Instead of the name of the author, “------” (six n dashes) should be included after the first work of the same author.
• Page intervals and (if there are) volume numbers of published symposium proceedings, encyclopedia entries and book chapters should be included in the bibliography.
1. Book
First Reference: Surname or famous name of the author of the book, name of the author, book title (italic), name and surname of the translator or editor and so on, number of edition, printing place and date, volume (with Roman numerals) and page. If the volumes’ print-dates are different, dates all the volumes are stated together (Cairo 1934-1962).
If the printing place of the book has not known it should be written as “w.place”, if the printing date of the book has not known it should be written as “w.date”.
Second Reference: Surname of the author(s), abbreviated name of the book (italic), number of the volume with Roman numerals (if there is), page number/interval.
In the Bibliography: Bibliographic information should be the same as the first reference. If there are more than one authors, all of them should be included without abbreviation.
Single Author:
* Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1957, II, 28-29.
- Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, II, 28-29.
* Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. II. ed. Ankara 2000, p. 102.
- Görmez, Metodoloji Sorunu, pp. 24-33.
* Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, simp. by Ali Arslan, Arslan Yay. İstanbul 1980, I, 34.
- Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ, I, 34.
* Ankaravî, İsmail, Minhâcu’l-fukarâ -Fakirlerin Yolu-, Prepared by Saadettin Ekici, III. ed. İnsan Yay. İstanbul 2011, p. 405.
- Ankaravî, Minhâcu’l-fukarâ, p. 405.
Two Authors:
* Ali, Kecia-Leaman, Oliver, Islam: The Key Concepts, Routledge, London/New York 2008, p. 155-58.
- Ali,-Leaman, Islam: The Key Concepts, p. 155-58.
Three and More Authors:
* Topaloğlu, Bekir et.al. İslam’da İnanç Esasları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. İstanbul 1998, p. 25.
- Topaloğlu et.al. İslam’da İnanç Esasları, p. 25.
Works in Arabic:
In the Arabic books’ names, the first letter of the first word and proper nouns should be written in capital letters; the other letters should be written in lowercase letters.
The prefix “al” before the names of the authors should not be written. (Bağdadî, el-Fark beyne’l-fırak).
* Tahâvî, Ebû Ca’fer, Şerhu müşkili’l-âsâr, ver. by Şuayb Arnavut, Müessesetü’r-Risâle, I. ed. Beyrut 1994, X, 234.
- Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, X, 234.
* Zehebî, Muhammed, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, Mektebtü Vehbe, Kahire w.date II, 265.
- Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, II, 265.
* Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn, el-İrşâd ilâ kavâtı’ıl-edille fi usûli’l-i‘tikâd, ver. by M. Yûsuf Mûsâ and A. Abdülhamid, Mektebetü’l-Hancî, Kahire 1369/1950, p. 181.
- Cüveynî, el-İrşâd, s. 181.
* Râzî, Fahruddin, Mefâtîhu’l-gayb: et-Tefsîru’l-kebîr, ver. by M. Muhyiddin Abdülhamid Kahire 1934-1962), I, 45.
- Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, II, 35.
Translation:
* İzutsu, Toshihiko, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, trans. by Selâhattin Ayaz, Pınar Yay. İstanbul w.date, p. 125.
- İzutsu, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, p. 125.
2. Article
First Reference: Surname of the writer of the article, name of the writer, article title (italic and in quotes), title of journal or book (italic), name of the translator-if it is a translation, printing place and date, volume or year, issue number, page.
Second Reference: Surname of the author(s), abbreviated title of the article (in quotation, plain text), page number/ interval
In the Bibliography: Bibliographic information should be the same as the first reference. If there are two authors, their names should be written without abbreviation. If there are three or more authors, the first author should be written and the others should be abbreviated as “et. al.” Full name of the journals and their abbreviations should be written in italic. Page intervals should be included.
* Karapınar, Fikret, “Hadis Şerhlerinde Kullanılan Yorumlama Biçimleri ‘…Oruç bana aittir…’ Hadisi Örneği”, Marife, 9/1 (2009): 57-60.
- Karapınar, “Hadis Şerhlerinde Kullanılan Yorumlama Biçimleri”, p. 89.
* Okumuşlar, Muhiddin, “Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye”, SÜİFD, Konya, 21 (2006): 239.
- Okumuşlar, “Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye”, pp. 239-245.
* Öztürk, Mustafa, “Tefsirde Zahir-Bâtın Düalizmi ya da Tasavvufi Aşırı Yorum”, İslâmiyât, Ankara, 2/3 (1999): 34-45.
- Öztürk, “Tefsirde Zahir-Bâtın Düalizmi”, p. 48.
* Ünal, İsmail Hakkı, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Anlamak”, İAD, Ankara, 10/1-2-3 (1997): 42-50.
- Ünal, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i Anlamak”, p. 49.
* Yıldırım, Ahmet, “Hadisleri Anlamada İşârî Yorum”, SDÜİFD, Isparta, 13 (2004): 13-36.
- Yıldırım, “Hadisleri Anlamada İşârî Yorum”, pp. 16-18.
* Ebû Gudde, Abdu’l-Fettâh, “Halku’l-Kur’ân Meselesi, Raviler, Muhaddisler, Cerh ve Ta’dil Kitaplarına Tesiri”, trans. by. Mücteba Uğur, AÜİFD, Ankara, 20 (1975): 307-321.
- Ebû Gudde, ‘‘Halku’l-Kur’ân Meselesi, Raviler, Muhaddisler, Cerh ve Ta’dil Kitaplarına Tesiri’’, p. 307.
3. Encyclopaedia Entry
* Kandemir, M. Yaşar vd. “Ahmed b. Hanbel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989, II, 78. (Two authors of the entry are written without abbreviation. If there are three or more authors, the first author should be written and the others should be abbreviated as “et. al.”, but not in the bibliography.)
- Kandemir vd. “Ahmed b. Hanbel”, DİA, II, 79.
* Schacht, Josef, “Murted”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay. İstanbul 1998, II, 66.
- Schacht, “Murted”, İA, II, 67.
4. Book Chapter and Published Symposium Proceedings
* Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt vd. Cambridge University Press, Cambridge 1970, II, 632–56.
- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, II, 635.
* Karluk, Sadık Rıdvan, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ed. Oğuz Kaymakçı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005, pp. 263-287.
- Karluk, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, p. 277.
* Ağırman, Cemal, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, 20-30 Mayıs 2004 Bursa, Kur’ân AraştırmalarıVakfı Kurav Yay. Bursa 2005, pp. 117-137.
- Ağırman, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, p. 124
5. Thesis
First Reference and in the Bibliography: Name and Surname of the author of the thesis, name of the thesis (Italic), acceptance year as an MA or PHD thesis, name of the institute, page
* Dadan, Ali, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler -Câhiliye Döneminden Emevîler’in Sonuna Kadar-, unpublished Doctoral Thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, p. 67 (no page number in the bibliography).
Second Reference: Dadan, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler, p. 67.
6. Qur’an and Bible
a. Verse:
* Bakara 2/22. (the first number shows the number of the sourah and the second number shows the verse/ayah)
b. Bible:
* Tekvin 34:21; Matta 7:6.
7. Hadith
References from Kutub Sittah should be in accordance with Concordance.
a. Number of chapter after the name of the book:
Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Nesâî, Dârimî
* Buhârî, İman 21 (112); Tirmizî, Salât 2 (321). Numbers in bracket given as hadith number from beginning of the book, it is optional.
b. Number of hadith after the name of the book:
Muslim ve Mâlik
* Müslim, Zekât 21 (245) this number in bracket given as hadith number from beginning of the book, it is optional.
c. Others should be referred with the number of the volume and page:
* Abdürrezzak, Musannef, II, 214 (2345); Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 567 (3467). Numbers in bracket given as hadith number from beginning of the book, it is optional.
8. Online Source:
First Reference and in the Bibliography: The information on the address bar should be written as it is, besides, access date should be added at the end. Hyperlink should be removed from web addresses.
* Varol, Mehmet Bahaüddin, “Dijital Ortamda Siyer Anlatım ve Öğreti-mi”,http://www.sonpeygamber.info/dijital-ortamda-siyer-anlatim-ve-ogretimi-tespitler-problemlerteklifler, (ad. 08.07.2015).
* Eşitgin, Dinçer, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal”, Millî Eğitim Dergisi, I. 162, Ankara 2004,
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/esitgin.htm, (ad. 29.08.2015).
* Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Çukurova Üniversitesi, http://turkoloji.cu.edu.tr, (ad. 29.08.2015).
* Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, http://www.mkutup.gov.tr, (ad. 29.08.2015).
* Horata, Osman, Prof. Dr. Osman Horata, http://www.turkoloji.hacettepe.edu.tr/osman.shtml, (ad. 14.04.2005).
9. Hand-written Manuscripts
* Gülâbâdî, Ebû Bekir, Maâni’l-Ahbâr, Topkapı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmed Section. no: 538.
- Gülâbâdî, Maâni’l-Ahbâr, III. Ahmed Section. no: 538, leaf 30/a.
10. Works without authors
For the works whose authors are not stated, other information with the name of the work is written.
* Türkçe Sözlük I, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 1988, p. 234.
* İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 2000, p. 304.
Abbreviations List
AD Anno domini
anon. Anonymus
Asst. Prof. Assistant Professor
Assoc. Prof. Associate Professor
b. Bin, ibn (“son of” in Arabic)
BCE Before Common Era
bib. Bible, biblical
CE Common Era
cf. confer, compare (“see, by way of comparison”)
ch. Chapter
comp. Compiled by
d. Death date
da. Date accessed
DIA Turkish Religious Foundation Islamic Encyclopaedia
dpt. Department
Dr. Doctor
ed. Editor (pl. eds.), edition, edited by
EI2 Encyclopaedia of Islam Second Edition
etc. Et ceteras
f. Field
Fac. Faculty
fn. Footnote
H. Hijri
i.a. Among other things
İE Islamic Encyclopedia
issue Issue
leaf Leaf (manuscript sheet)
no. Number
p. Page
PhD Doctor of philosophy
pp. Page range
pre. Prepared by
Prof. Professor
pub. Publication, publisher, published by
(r.a) Radiyallahu anh
Res. Assist. Research Assistant
(s.a.w) Sallallahu Alaihi Wasallam
simp. Simplified by
TA Teaching Assistant
trans. Translated by
univ. University
v. Verse
ver. Verification (tahqiq), verified by
vol. Volume
w.date No date of publication
w.place Without publication place
Other abbreviations should be used according to The Chicago Manual of Style (16th edition).